កាត់បន្ថយ​អត្រា​អាំង​ស៊ី​ដង់ របស់​អ្នកជំងឺ​របេង​ឲ្យបាន​៤​ភាគរយ និង​អត្រា​ស្លាប់​ឲ្យបាន​៥​ភាគរយ ឆ្នាំ​២០២០ – CEN