ញាត់​ក្រួស បៀក​ភក់ បិទ​កាវ … .. . ថ្មីៗ​ទៀតហើយ​!! (Video inside) – CEN