មិន​គួរឲ្យ​ជឿ​ថា ត្រី​នេះ​អាច​លេប​ត្រី​ផ្សេង​ទំហំ​ប៉ុន​វា​បាន​យ៉ាង​ស្រួល (Video inside) – CEN