ឆេះអណ្តូងប្រេងនៅឥណ្ឌូនេស៊ី សម្លាប់មនុស្ស ១០នាក់ និងរបួសជិត ២០នាក់ – CEN