ចុម​យក្ស​! មិន​យក​ប្តី​តែ​មាន​សង្សារ​ច្រើន ទើប​ពួក​ខ្ញុំ​មាន​អាយុ​ជាង​រយ​ឆ្នាំ​ – CEN