រៀបចំ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ភាព​ជា​ដៃគូ​ថ្មី​ជាមួយ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដើម្បី​អនុវត្ត​គម្រោង​នានា​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​វិស័យ​កសិកម្ម​ – CEN