សភា​កម្ពុជា​អះអាងថា នឹង​ខិតខំ​បន្ត​ជំរុញ​លើកកម្ពស់​ប្រសិទ្ធភាព ​APPF ក្នុង​ការកសាង ថែរក្សា​សុខសន្តិភាព និង​ស្ថេរភាព តំបន់​និង​ពិភពលោក​ – CEN