រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​៖ កម្ពុជា​កំពុង​សម្រេច​នូវ​ស្ថេរភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​យ៉ាងរឹងមាំ ជាមួយ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ខ្ពស់ – CEN