ផ្តល់​នាវា​ល្បាត​គយ​ចំនួន​ពីរ​គ្រឿង​ដើម្បី​បង្ការ​និង​បង្ក្រាប ប្រឆាំង​ទប់ស្កាត់​បទ​លើ្មស​គយ​តាម​ដែនទឹក​ – CEN