និស្សិត​ត្រូវ​ចេះ​បណ្តុះ​គំនិត ហើយ​ខិតខំ​ពង្រឹង​ចំណេះ​ជំនាញ​ទើប​មាន​អនាគត​ល្អ​ – CEN