តើ​អ្នក​ណា​ខ្លះ​នឹង​អមដំណើរ គីម ជុង​អ៊ុន ចូលរួម​សន្និសីទ​កំពូល​? – CEN