ករណី “​កាហ្វេ​ថ្មពិល​” ធ្វើឲ្យ​កក្រើក​វៀតណាម ចេញ​លទ្ធផល​ហើយ ៖ វត្ថុតាង​ដែល​ហៅ​ថា​កាហ្វេ​ថ្មពិល​គឺ​ទុក​សម្រាប់​លាយ​មួយ​ម្រេច ពុំមែន​លាយ​ជាមួយ​កាហ្វេ​ទេ​ – CEN