គ្រោង​បញ្ចប់​ការចាក់​ផ្សព្វផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្ម​សម្តែង​ដោយ​តារា​បរទេស លើ​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍​ – CEN