ចាប់​ជនសង្ស័យ​ពីរ​នាក់ បន្លំ​ខ្លួន​ធ្វើ​ជា​ព្រះសង្ឃ វាយ​ប្លន់​យក​ម៉ូតូ​ពី​តា​ម្នាក់​ – CEN