ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​ផលិតផល​ក្នុងស្រុក​សរុប​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ធ្លាក់​ចុះ​ប្រមាណ​ជិត​១០​ភាគរយ នៅ​ត្រឹម​ឆ្នាំ​២០៥០ – CEN