ប​.​ស​.​ស ចុះ​អនុស្សរណៈ​ជាមួយ ស​.​ស​.​យ​.​ក ដើម្បី​ពង្រឹង​សុវត្ថិភាព​ធ្វើ​ដំណើរ​របស់​បងប្អូន​កម្មករ​ – CEN