​រដ្ឋាភិបាល Zimbabwe អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​និង​ក្រុមហ៊ុន​ដាំ​កញ្ឆា បម្រើ​ឲ្យ​វិស័យ​វេជ្ជសាស្ត្រ​ – CEN