សម្ដេច​តេជោ បានបញ្ជាក់​ថា សម្ដេច​ដូចជា​ឆ្មប​ដែល​បាន​ជួយ​បង្កើត​ក្រុមហ៊ុន​ – CEN