ឈឺ​អ្វី​ចម្លែក ក្លិន​របស់​នាង​មាន​ក្លិន​ដូចជា​ត្រី​រលួយ​ – CEN