ក្នុង​ខែ​មេសា មាន​មន្ត្រី​១១៧២​នាក់ ​ចូល​មក​ប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ និង​បំណុល​នៅ​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​ – CEN