តុលាការ​ឃុំខ្លួន​បុគ្គលិក ក្រុមហ៊ុន​កាំ​មីន​តែ​ល រំលោភ​ប្អូនស្រី​សង្សារ​ខ្លួន​ – CEN