ហើយបើវេទនា ឲ្យតែយ៉ាងៗនឹង … .. . ប្រឹងស៊ីធ្វើអី?! (Video inside) – CEN