ព្យាករណ៍​អាកាសធាតុ ​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី ០២ ដល់​ថ្ងៃ​ទី ១១ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ – CEN