សងសឹក​គំនុំ​ចាស់​កាប់​ក្បាល​ជាច្រើន​កាំបិត​រងរបួស​ធ្ងន់​ – CEN