ទាល់​តម្រិះ​អាហ្វ្រិក​ខាងត្បូង ចង់​ទាញ​ភ្នំ​ទឹកកក​នៅ​ប៉ូល​ខាងត្បូង ដើម្បី​យក​ទឹក​ទប់ទល់​នឹង​ការរាំងស្ងួត – CEN