ចៅ​បង្កើត​របស់​ម៉ៅ​សេទុង អាច​ស្លាប់​គ្រោះថ្នាក់​ឡានក្រុង​នៅ​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN