ខ្លាច​ប្រឡាក់​សម្លៀកបំពាក់ លោក​ចោរ​ស្រាត​ននលគក “​ពេល​ប្រតិបត្តិការ​” – CEN