ក្រសួងការបរទេស​ក​ម្ពុ​ជា​ប្រកាស​ពី​ការ​ប្តឹងទៅ​អង្គការ​ហាមឃាត់​អាវុធ​គីមី រឿង​អាវុធ​គីមី​របស់​អាមេរិក​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN