ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ មិន​មាន​ការបំពុល​ខ្យល់​ធ្ងន់ធ្ងរ នាំឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​ផ្លូវដង្ហើម និង​សុខភាព​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN