សម្តេច​តេ​ជោ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាល​ផ្តល់ឱកាស និង​គាំទ្រ ចំពោះ​សាសនា​ទាំងអស់នោះ ដោយ​មិន​មានការ​បំបិទ​សិទ្ធិ អ្នក​កាន់សាសនា​អ្វី​ឡើយ​ – CEN