ផ្ទាំងគំនូរ​ទី​17​ដែល​បាន​គូរ​រួចរាល់​របស់ Leonardo Da vinci បាន​លេចមុខ​ម្ដងទៀត​នៅក្នុង​ការដេញថ្លៃ​មួយ ក្នុងតម្លៃ​ដ៏​មហាសាល​ – CEN