ក្រុម​បង្គោល​នៃ​គណបក្ស​ភឿ​ថៃ ត្រូវបាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យទៅ​ជួប​បងប្អូន​ត្រកូល​ស៊ី​ណាវ៉ា​ត្រា នៅ​សិង្ហ​បុរី​ – CEN