សង្ឃឹមថា​បាន​ប្រពន្ធ​ស្អាត កម្មករ​រោងចក្រ​ម្នាក់នេះ​សុខចិត្ត​ចំណាយ​ជិត​២​ពាន់​ដុល្លារ តែ​ចុងក្រោយ​ស្ទើរ​ក្អួត​ឈាម ព្រោះតែ​… – CEN