ពិតជា​ដល់ពេល​ដែល​ធ​រ​ណី​ចាប់ផ្តើម​ស្រូប​មនុស្ស​មែន​ទេ​? (មានវីដេអូ) – CEN