ចិនអំពាវនាវឲ្យចាត់ទុកលទ្ធផលទទួលបាននៅឧបទ្វីបកូរ៉េមានសារៈសំខាន់ណាស់ – CEN