ចាប់​ជនជាតិ​ចិន​៤​នាក់ យក​ដែក​ទៅ​ខួ​ងក​សិណ្ស​នៅ​មុខ​អង្គរ​ដោយ​សង្ស័យ​ថា​មាន​រ៉ែ​មានតម្លៃ​ – CEN