អភិរក្សជ្រុលហួស! ពួកអ្នកភូមិផ្ទុះកំហឹងលើកគ្នាតាមវាយនារីអត្តពលិកស្លៀកខ្លី ខណៈតាចាស់ម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានទះ…គូទនាង (មានវីដេអូ) – CEN