អ្នកនាំពាក្យ​ដូចជា​អ្នក​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ​ដែរ គឺ​នៅ​ពេល​ដែល​មាន​ព័ត៌មាន​អវិជ្ជមាន និង​ការចោទប្រកាន់​ខុស ពុំ​មាន​មូលដ្ឋាន​ច្បាស់លាស់ ប៉ះពាល់​ដល់​ស្ថាប័ន​របស់​ខ្លួន​ – CEN