​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​ពាណិជ្ជកម្ម ស្នើ​មន្ត្រីការទូត​រូ​ម៉ា​នី បន្ត​គាំទ្រ​ការផ្តល់​ភាពអនុគ្រោះ​ពាណិជ្ជកម្ម EBA ដល់​កម្ពុជា​ – CEN