ចូល​ធ្វើការ​បាន​២​ថ្ងៃ ផ្ទុះ​ធុង​ហ្គាស ឆេះ​ហាង​ស្លាប់​ក្នុង​អណ្តាតភ្លើង​ – CEN