បញ្ជា​ឲ្យ​គ្រប់​កម្លាំង​ពិនិត្យមើល​ទីតាំង​ផ្ញើ កង់ ម៉ូតូ​និង​រថយន្ត បើ​គ្មាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​បញ្ឈប់​អាជីវកម្ម​ – CEN