គីម ជុង​អ៊ុន​ចង់ឲ្យ​មាន​ហាង McDonal’s របស់​អា​មេ​រិច នៅ​កូរ៉េ​ខាងជើង​ – CEN