សហរដ្ឋអាមេរិក ចង់ឃើញ​ភាពខ្លាំង​របស់​កម្ពុជា លើ​វិស័យសេដ្ឋកិច្ច​នាពេល​អនាគត​ – CEN