សុភាព​នារី​ទាំងឡាយ​កុំ​ប្រថុយ​ជាមួយ​ថ្នាំ​ប្រែ​ពណ៌​ស្បែក ដែល​គ្មាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​ត្រឹមត្រូវ​ឲ្យសោះ​ – CEN