កុលសម្ព័ន្ធ​មួយ​ដែល​អ្នកនុ​ញ្ញាត​ឲ្យ​នារី “​រួមភេទ​” មួយ​ស្រឡាញ់ មុន​ពេល​យក​ប្តី​ – CEN