​តើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​នុយក្លែអ៊ែរ​អ៊ីរ៉ង់​ត្រូវស្លាប់​ត្រឹមនេះ ឬ​? – CEN