៣​ខែ​ដើមឆ្នាំ​២០១៨ កម្ពុជា​ទទួលបាន​ទេស​ចរ​អន្តរជាតិ​ជាង ១,៧​លាន​នាក់ ក្នុងនោះ​មាន​ទេសចរ​ចិន ឈរ​លំដាប់​លេខ​១ – CEN