ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច ពិគ្រោះ​យោបល់ អំពី សេដ្ឋកិច្ច​ឌីជីថល និង​សហគ្រិនភាព​និង​នវានុវត្តន៍​ – CEN