ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧ គម្រោង​វិនិយោគ​ក្នុង​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​មាន​៤៧​គម្រោង ទុនវិនិយោគ​៤៨៤​លាន​ដុល្លារ​ – CEN