ករណីសង្ស័យមនុស្សពុលទឹកនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី កើនដល់ ៣៤នាក់ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា(មានវីដេអូ) – CEN